clear.gif
clear.gif
Decrease font size Default font size Increase font size

Quyền lợi hội viên

Là hội viên của Hiệp hội thương mãi người Mỹ gốc Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, quý vị sẽ được:
  • Đề cử vào những vị trí lãnh đạo của hiệp hội
  • Tham gia các cuộc họp định kỳ của hiệp hội để thảo luận về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh trong vùng
  • Tiếp cận các thông tin về thương mại của các doanh nghiệp hội viên, bao gồm các doanh nghiệp vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận
  • Quảng cáo doanh nghiệp của quý vị hữu hiệu qua mạng và các phương tiện truyền thông khác
  • Xây dựng một mạng lưới thương mại rộng lớn với các doanh nghiệp bạn 
  • Tham khảo về tình hình kinh tế trong vùng nói riêng, cũng như thế giới nói chung 
  • Tham khảo về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh
  • Cùng hiệp hội tham gia các hoạt động cộng đồng và góp phần đẩy mạnh ngành thương mại trong vùng
  • Giúp đỡ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp
  • Giúp đỡ giái quyết các tranh chấp về công việc kinh doanh

Bạn đang ở trang: Home Hội viên