clear.gif
clear.gif
Decrease font size Default font size Increase font size

Join Us

Thank you for your interest in membership with VACOC-DC!

Please Click Here to Download Application.


Online Application is coming in the near future!

Đơn gia nhập

 

Quý vị muốn gia nhập VACOC-DC,

Xin vui lòng vào Đây để tải đơn về.


Quyền lợi hội viên

Là hội viên của Hiệp hội thương mãi người Mỹ gốc Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, quý vị sẽ được:
 • Đề cử vào những vị trí lãnh đạo của hiệp hội
 • Tham gia các cuộc họp định kỳ của hiệp hội để thảo luận về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh trong vùng
 • Tiếp cận các thông tin về thương mại của các doanh nghiệp hội viên, bao gồm các doanh nghiệp vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và các vùng phụ cận
 • Quảng cáo doanh nghiệp của quý vị hữu hiệu qua mạng và các phương tiện truyền thông khác
 • Xây dựng một mạng lưới thương mại rộng lớn với các doanh nghiệp bạn 
 • Tham khảo về tình hình kinh tế trong vùng nói riêng, cũng như thế giới nói chung 
 • Tham khảo về vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh
 • Cùng hiệp hội tham gia các hoạt động cộng đồng và góp phần đẩy mạnh ngành thương mại trong vùng
 • Giúp đỡ trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp
 • Giúp đỡ giái quyết các tranh chấp về công việc kinh doanh

Member Benefits

 • Access to private Business Directory composed of businesses throughout DC Metropolitian
 • Effective public advertising through radio broadcasts, news articles, and television coverage
 • Networking and relationship building amongst local businesses
 • Insight into the local and global marketplace
 • Awareness of government policies and regulations
 • Community service and charity events
Bạn đang ở trang: Home Hội viên Đơn gia nhập Membership