Quyền lợi hội viên

Là hội viên của Hiệp hội thương mãi người Mỹ gốc Việt vùng Hoa Thịnh Đốn, quý vị sẽ được: